Condicions de Lloguer

CONDICIONS GENERALS

1. CESSIÓ.

Mitjançant la formalització d’aquest contracte les parts acorden la cessió de l’habitatge, al complert, que el seu propietari, directament o indirectament, efectua a favor de l’usuari, a canvi del preu i termini determinats a les condicions particulars, en condicions d’immediata disponibilitat.

Aquest contracte és per una estada de temporada amb finalitat turística, qualsevol ampliació o reducció del termini prèviament pactat està supeditada al mutu acord entre el propietari o gestor delegat de l'habitatge i l’usuari.

En el supòsit que hagi finalitzat el període pactat, que la factura no sigui abonada o que l’usuari cessionari hagi estat desallotjat, es podrà disposar de l’habitatge.

2. SERVEIS DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC.  El PROPIETARI o GESTOR, en compliment d’aquest contracte, s’obliga a prestar els serveis concretats a les condicions particulars.

En compliment de la normativa vigent, l’habitatge posa a disposició de l’usuari d’un telèfon per poder atendre i resoldre de manera immediata qualsevol consulta i incidència relativa a l'activitat d'habitatge d'ús turístic. Igualment, aquest habitatge disposa d’un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.

L’habitatge consta del mobiliari, els aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d'higiene.

3. RESERVA. La reserva de la unitat d’allotjament concreta només s’entendrà efectuada en el moment en que el titular de l’apartament turístic l’hagi confirmada fefaentment a l’usuari que hagi fet la sol·licitud, amb especificació del número o ubicació de la unitat. En cas contrari, la reserva s’entendrà com a no acceptada.

Si la reserva fos per a unitats indeterminades, es posarà a disposició de l’usuari aquelles unitats que reuneixin les característiques pactades. Un cop efectuada la confirmació de la reserva, l’usuari podrà disposar de la unitat a la data convinguda, i en cas de no haver-se fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat.

3.1. PAGA I SENYAL. Un cop efectuada la reserva, l’usuari pagarà un avançament del preu que s'entén a compte de l'import resultant dels serveis prestats, i que s’ha de pagar en el termini establert a les condicions particulars, a partir de la formalització de la reserva. Quan la reserva es realitzi mitjançant eines de pagament electrònic i l'establiment opti per carregar-hi un avançament del preu en concepte de paga i senyal, aquest càrrec s'efectuarà dins les 48 hores següents a la formalització de la reserva.  

4. DESALLOTJAMENT. En el cas que l’usuari de l’habitatge d'ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència i higiene, pretengui entrar o romandre en l'habitatge amb una finalitat diferent a la pròpia de l'allotjament, i/o incompleixi les ordenances municipals dictades a aquest efecte, el titular de la propietat o la gestora de l'habitatge d'ús turístic podrà requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l'habitatge.

Si l’usuari no abandona l’habitatge en el termini acordat es pot sol·licitar l'ajut de les forces d'ordre públic per al seu desallotjament.

En els supòsits d'abandonament de pertinences i/o desallotjament de l'habitatge, ja sigui per les causes previstes a la clàusula anterior o d’altres, s’informa a l’usuari que el titular de la PROPIETAT o la GESTORA de l'habitatge podrà retirar-ne les pertinences de l’usuari que s'hi trobin, una vegada fet l'inventari i signat per dos testimonis.

Transcorregut un mes d'ençà que s'hagi notificat fefaentment a l'adreça facilitada per l’usuari, el titular de l’habitatge podrà disposar lliurement de les pertinences.

La retirada de les pertinences comporta l'abonament del preu per les seves despeses, així com les despeses de trasllat ocasionades.

5. EL PROPIETARI / GESTOR DE L’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC. D’acord amb el principi que promou la llei de turisme de Catalunya de respecte als drets i la necessitat que l’usuari turístic rebi un tracte adequat i uns serveis de qualitat, s’estableixen les obligacions següents:

a) El bon tracte a l’usuari cessionari i vetllar per la seva comoditat, tranquil·litat i intimitat.

b) Vetllar pel compliment de les normes del reglament d’ús o de règim interior de l’habitatge d’ús turístic cedit.

c) Facilitar la informació que sol·liciti l’usuari, quant el funcionament de l’habitatge cedit.

d) Facilitar, sense dilació, la documentació preceptiva per a formular reclamacions.

e) Facturar d’acord amb els preus establerts.

f) Complir amb la normativa turística general i la normativa específica reguladora de la seva activitat, i tot allò previst a l’article 36 de la llei de turisme de Catalunya.

6. L’USUARI TURÍSTIC. Per la signatura d’aquest contracte l’usuari s’obliga a complir amb els deures i obligacions pactades en aquest contracte, els reglaments d’ús o règim interior en el seu cas, i tot allò previst per la llei; principalment les següents:

a) L’usuari s’obliga a un bon ús, responsable i sostenible, de l’habitatge cedit, les seves instal·lacions, annexes, mobiliari, utensilis i serveis, i a tenir-ne cura en tot moment de mantenir un bon estat de conservació. També s’obliga a un bon ús de les normes de règim intern.

b) L’usuari haurà d’abandonar l’habitatge que ocupa en l’horari acordat en les condicions especials d’aquest contracte.

c) El gaudi de l'allotjament i d'altres serveis dura el termini convingut en les condicions particulars.

d) L’ocupació de l’habitatge cedit es limitarà al nombre de màxim de persones que s’indiquen en les condicions particulars. En el cas que no es respecti, es podrà prohibir la seva entrada o desallotjar.

e) L’usuari s’obliga a retornar l’habitatge en bon estat, recollit i presentable. De forma orientativa, haurà de retornar-lo sense aliments o restes, i qualsevol tipus de deixalla, la vaixella ha d’estar neta i col·locada al seu lloc, la nevera sense resta d’aliments... Qualsevol despesa que s’ocasiona per això, l’establiment podrà reclamar-ne el cost de neteja.

f) Pagar íntegrament el preu acordat, la forma i el temps convingut.

g) El client ha de respectar els veïns. En el cas de negligència o comportament inadequat es podrà resoldre aquest contracte de manera immediata, amb la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

7. FIANÇA. La fiança acordada a les condicions particulars, pagada en efectiu, serà retornada a l’usuari al final de la seva estada, prèvia verificació de l’habitatge. En el cas que l’usuari, o qualsevol persona que estigui sota la seva responsabilitat causi danys, es descomptarà de la fiança fins a cobrir l’import dels danys, i si aquests fossin superiors a l’import de la fiança, l’usuari haurà de pagar la diferència.

8. CAUSES DE RESOLUCIÓ. Aquest contracte es resoldre de ple dret per les causes generals establertes a la llei, i en especial, per l’incompliment de les obligacions derivades d’aquest contracte.

9. FULLS OFICIALS DE QUEIXA, RECLAMACIÓ I DENÚNCIA. Aquest habitatge disposa de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició immediata de l’usuari que els ho sol·licitin. En compliment del règim jurídic establert a l’article 68 del decret 159/2002, de 20 de novembre, aquest habitatge té exhibit de forma visible i accessible el rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, el número de telèfon per atendre de forma immediata les comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic, i el número de registre d'entrada a l'ajuntament de la comunicació prèvia d'inici.

10. RECLAMACIONS. Les fotografies de l’habitatge es corresponen amb la realitat dels mateixos, tot i que en alguns casos pot variar de forma mínima la seva decoració.

Els idiomes de les cadenes de TV del satèl·lit, depenen del sistema instal·lat.

Malgrat efectuar-se un control i inspecció rigorós de l’habitatge abans de cada canvi d'usuari, es podria donar el cas que hi hagués algun desperfecte. En aquest cas, l’usuari ho haurà de comunicar immediatament, i com més tard 24 hores després de l'arribada. Es procedirà a realitzar el sanejament en un termini raonable.

El propietari o gestor delegat no es fa responsable d'una reclamació posterior quan l’usuari no ha formulat la queixa dins el termini previst.

11. RESPONSABILITATS IMPUTABLES AL PROPIETARI O GESTOR. En el cas que l’habitatge reservat presenti deficiències greus sobrevingudes que impedeixin el seu ús normal, el propietari o gestor delegat es compromet a buscar una solució alternativa de similars característiques i preu. Si això fos inviable es reemborsarà part de l'import de la reserva, segons el temps que s'hagi gaudit de l’habitatge, sense que pugui atribuir al propietari o gestor delegat cap tipus de responsabilitat addicional.

Tampoc s’atribuirà cap responsabilitat en els següents casos:

a) Negligència o omissió de serveis, imputables a tercers.

b) Mal ús, errors o funcionament incorrecte en piscines, zones de jocs infantils per a nens i instal·lacions esportives de qualsevol tipus, quedant l'ús d'aquestes estrictament sota la responsabilitat de l'usuari.

c) Robatoris o furts en els allotjaments.

d) Danys a les persones o les coses ocasionades per causes de força major o de contratemps imprevistos dels que els apartaments no pot respondre.

12. DADES PERSONALS. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. En compliment del disposat a l’Article 5 de la LO 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les parts deixen expressa constància que les dades de caràcter personal relatives als usuaris que accepten les condicions de contractació seran incorporades a un fitxer que té com a finalitat la gestió de la prestació dels serveis oferts incloent registres d’ús, així com la realització d’enviaments d’informació mitjançant correu ordinari o electrònic o de qualsevol altre tipus de documentació que pogués resultar d’interès al client, prestant així el seu consentiment.

Si el client no desitja l’enviament d’aquesta informació, haurà de manifestar-ho marcant la següent casella

S’informa al client que les seves dades identificatives podran ser comunicades a les diferents empreses del grup, per a realitzar la gestió del servei. Aquestes empreses compliran amb el nivell de seguretat exigible per a la legislació espanyola vigent. El client, en virtut de l’indicada normativa, serà considerat responsable el fitxer en relació amb les seves dades; i el propietari o gestor delegat de l’habitatge d’ús turístic, com a encarregat del tractament d’acord amb l’establert a l’article 12 de la LO 15/1999 i en la seva normativa de desenvolupament.

En aquest sentit, el propietari o gestor delegat l’habitatge d’ús turístic s’obliga a complir la normativa en matèria de protecció de dades que li sigui d’aplicació, en la seva condició d’encarregat del seu tractament. Les dades a les quals pot accedir l’encarregat de tractament no seran aplicades ni s’utilitzaran per a una finalitat diferent a la descrita en la sol·licitud de comanda i en aquestes condicions.

S’informa al client que s’han adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals que el client ha facilitat. El client podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’una comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del DNI) dirigida al domicili del propietari o gestor delegat l’habitatge d’ús turístic.

El client manifesta que totes i cadascuna de les dades proporcionades en el procediment de contractació són correctes i autoritza a verificar-ne la seva correcció.

El client s’obliga a mantenir indemne a l’encarregat del tractament davant de qualsevol reclamació que pugui ser interposada i que tingui la seva causa en l’incompliment per part del client de les obligacions en matèria de dades de caràcter personal en relació a les dades procedents de fitxers de la seva titularitat i dels quals el propietari o gestor delegat l’habitatge d’ús turístic.

Política de Cancel·lacions

- En cas d'anul·lació de la reserva, la paga i senyal es retornarà, d'acord amb les següents condicions:

 100% si l’anul·lació es notifica com a mínim 1 mes abans de la data d'entrada.

 50% si l'anul·lació es notifica com a mínim 15 dies abans de la data d'entrada.

  Un cop sobrepassat l'últim termini, es perd totalment el dret a recuperar l'import entregat.

Tornar a dalt